Darmowa dostawa od 1 000,00 zł
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Regulamin

Ozzone piktogramy


Regulamin sklepu internetowego Ozzone Centrum Wentylacji  
 


§ 1 Postanowienia wstępne    



1. Sklep internetowy Ozzone Centrum Wentylacji, dostępny pod adresem internetowym www.ozzone.com.pl, prowadzony jest przez Asten Group Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, przy ul. Bór 77/81, 42-201 Częstochowa, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000368627, o kapitale zakładowym 12 000 000 PLN, NIP 573-281-47-33, REGON 241769047.   

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.  

3. W Sklepie Internetowym Kupujący mogą dokonywać zakupów urządzeń oraz akcesoriów dedykowanych branży wentylacji, klimatyzacji oraz chłodnictwa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.      




§ 2 Definicje  
 

1. Sprzedawca – Asten Group z siedzibą w Częstochowie, przy ul. Bór 77/81, kod pocztowy 42-202, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000368627, o kapitale zakładowym 12 000 000 PLN, NIP 573-281-47-33, REGON 241769047.

2. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu oraz osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.ozzone.com.pl.

4. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

5. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

6. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

7. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

8. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie indywidualnego Konta.

9. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, w którym istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

11. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

12. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.      




§ 3 Kontakt ze Sklepem  


1. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą poniższych danych kontaktowych:

2. Adres Sprzedawcy: ul. Bór 77/81, 42-202 Częstochowa

3. Adres e-mail Sprzedawcy: sprzedaz@ozzone.pl

4. Numer telefonu Sprzedawcy: 34 370 94 71 – dostępny w godzinach 7:00-17:00

5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy Citibank 72 1030 1508 0000 0008 1820 9002      




§ 4 Wymagania techniczne  


Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
    a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową z włączoną obsługą JavaScript,
    b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
    c. włączona obsługa plików cookies.                



§ 5 Informacje ogólne  


1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.  

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.  

3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).        




§ 6 Zakładanie Konta w Sklepie  


1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko i/lub nazwa firmy, adres korespondencyjny i/lub adres wysyłki jeśli inny niż korespondencyjny, adres e-mail, nr telefonu.  

2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.  

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.  

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy.      




§ 7 Zasady składania Zamówienia      


W celu złożenia Zamówienia należy:

1. Zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

2. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”, następnie przycisk „Przejdź dalej”;

3. Zarejestrować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji (w tym celu należy kliknąć przycisk „Zamów bez rejestracji”);

4. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia i/lub danych do faktury oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, zaakceptować warunki Regulaminu i Polityki Prywatności Sklepu, po przejściu dalej należy wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu) oraz sposób płatności.

5. Po przejściu na następną stronę należy ponownie zaakceptować warunki regulaminu, potwierdzić zapoznanie się z prawem do odstąpienia od umowy oraz kliknąć przycisk “Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.    

6. W zależności od wybranego sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.




§ 8 Oferowane metody dostawy oraz płatności  


1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 • przesyłka kurierska,
 • przesyłka kurierska pobraniowa
 • odbiór osobisty dostępny  pod adresem: Ozzone Centrum Wentylacji, ul. Bór 77/81, 42-202 Częstochowa, pn-pt w godz. 7.00-17.00   
2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 • płatność przy odbiorze
 • płatność za pobraniem
 • płatność przelewem na konto Sprzedawcy
 • płatność kartą płatniczą w siedzibie Sklepu  
3. W przypadku wyboru przez Klienta:
 • płatności przelewem Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane
 • płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki
 • płatności gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze Zamówienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o Zamówieniu gotowym do odbioru  
4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.  

5. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
 • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.  
6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego o skompletowaniu Zamówienia do odbioru Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. 

7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.  

8. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
 • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 • W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.  
9. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.  

10. Zakupiony towar jest dostarczany Kupującemu w wybrany przez niego sposób w terminie do 5 roboczych od dnia przyjęcia przez Sprzedającego zamówienia.  

11. Dostawy realizowane są za pośrednictwem:
 • firmy kurierskiej DHL, w przypadku przesyłek o mniejszych gabarytach oraz
 • firmy kurierskiej Raben, w przypadku przesyłek o dużych gabarytach (palety)  
12. Koszty przesyłek są następujące:
 • kurier DHL przelew bankowy – 20 zł
 • kurier DHL pobranie – 25 zł
 • kurier Raben przelew bankowy – 100 zł (za paletę)
 • kurier Raben pobranie - 120 zł (za paletę)
13. W przypadku wysyłki za granicę koszt dostawy ustalany jest indywidualnie zgodnie z cennikiem w/w firm kurierskich.  

14. W przypadku dokonania zakupu towarów na kwotę przekraczających 1000 zł brutto koszt przesyłki pokrywa Sprzedający. 

15. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.  

16. Klient wraz z zamówieniem otrzymuje paragon potwierdzający dokonanie zakupu lub fakturę VAT. 

17. Kupujący powinien zwrócić należytą uwagę na stan przesyłki przy jej odbiorze, w szczególności czy przesyłka nie została uszkodzona lub zniszczona.  

18. W razie wykrycia naruszenia przesyłki przed jej wydaniem, Kupujący uprawniony jest zażądać od przewoźnika protokolarnego ustalenia stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Jeżeli już po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie nie dające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, Kupujący powinien zawiadomić o tym fakcie Sklep Internetowy albo przewoźnika, który ustala stan przesyłki na żądanie uprawnionego zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki. Powyższe nie zwalnia Sprzedawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie umowy w zakresie dostawy zamówionych towarów do Kupującego.      




§ 9 Wykonanie umowy sprzedaży  


1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.  

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.      




§ 10 Prawo odstąpienia od umowy  


1. Klient ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.  

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Klientowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.  

3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.  

4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.  

5. Klient może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy znajdującego się pod linkiem: https://ozzone.com.pl/Odstapienie-od-umowy-cterms-pol-21.html. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia przed upływem tego terminu.  

6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w §3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.  

7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Klienta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 

8. Skutki odstąpienia od Umowy:
    a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
    b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
    c. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przelewem na rachunek bankowy podany w formularzu odstąpienia od umowy.
    d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
    e. Klient powinien odesłać Produkt na adres Ozzone Centrum Wentylacji, ul. Bór 77/81, 42-202 Częstochowa, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Klient odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
    f. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także wtedy, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą. Zwrot przez Klienta przesyłki za pobraniem albo na koszt odbiorcy nie będzie przyjęty przez Sklep Internetowy.
    g. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.  

9. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.  

10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umowy:
    a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
    b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
    c. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
    d. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
    e. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
    f.  w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
    g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
    h. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
    i.  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
    j.  o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.      




§ 11 Wymiana towaru  


1. W ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenie zamówionych Towarów Klient ma prawo do wymiany Towaru na inny model.  

2. Wymianie podlegają tylko towary pełnowartościowe, które nie noszą śladów użytkowania. Zwrotu towaru należy dokonać na adres Ozzone Centrum Wentylacji, ul. Bór 77/81, 42-202 Częstochowa z dopiskiem „Wymiana towaru”.  

3. Wymieniony towar zostanie dosłany od 3 do 5 dni roboczych.  

4. Koszty wymiany produktu ponosi Klient.  

5. Wymiana towaru może nastąpić tylko na produkty dostępne w magazynie sklepu Ozzone. W celu zweryfikowania dostępności należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta Ozzone pod numerem telefonu 34 3709471 lub mailowo, wysyłając zapytanie na adres: sprzedaz@ozzone.pl.      




§ 12 Reklamacja i gwarancja  


1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.   Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego pod tym linkiem http://ozzone.com.pl/Reklamacja-cterms-pol-30.html.    

2. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.  

3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.  

4. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej wraz z dołączonym dowodem zakupu należy wysyłać na adres: Ozzone Centrum Wentylacji, ul. Bór 77/81, 42-202 Częstochowa z dopiskiem „Reklamacja”.  

5. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, Sprzedawca dołączy kartę gwarancyjną do sprzedanego Produktu.      




§ 13 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń  


1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.phphttp://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php  


2. Klient posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
    a. Klient jeśli jest konsumentem uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
    b. Klient jeśli jest konsumentem uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między konsumentem a Sprzedawcą.
    c. Klient jeśli jest konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).      




§ 14 Dane osobowe w Sklepie internetowym  


1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.  

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.  

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
    a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
    b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.  

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.  

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie    danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.      



§ 15 Postanowienia końcowe  

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.  

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.  

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.  

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.   



Ozzone piktogramy   
pixel